Ilieva Law firm - Attorneys and Counsellors at law

 • Ratio est anima legis

  Ratio est anima legisРазумът е душа на закона

 • Ratio est anima legis

  Ratio est anima legisРазумът е душа на закона

 • Ratio est anima legis

  Ratio est anima legisРазумът е душа на закона

Адвокатска кантора "Илиева и партньори"

Адвокатска кантора “Илиева и партньори” осъществява широк спектър от дейности за съдействие и защита на правата и законните интереси на гражданите, търговските дружества и други юридически лица.

Кантората ползва и прилага богат опит в областта на българското облигационно, вещно, търговско и трудово право, граждански процес и интелектуална собственост като предоставя правни становища и съвети, устни и писмени консултации, изготвя всякакви документи и книжа и осъществява процесуално представителство и защита на правата и законните интереси на доверителите си пред съдилищата, администрацията и всички трети физически и юридически лица.

Екипът на Адвокатска кантора "Илиев и партньори" предлага пълно професионално обслужване в сферата на индустриалната собственост - регистрация, защита и поддържане действието на национални, европейски и международни марки и дизайни на български и чуждестранни клиенти.

Последно от блога

 1. Няколко начина за регистрация на марка в Европейския съюз
  Правото върху марка има териториален обхват, тоест марките имат действие само в съответната държава или държави, където се търси закрила. В кои територии марката трябва да бъде заявена зависи от търговските интереси на заявителя. В зависимост от нуждите на техния бизнес, т.е. планирани пазари на
  Към пълния текст
 2. Обединението като участник в обществена поръчка
  Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Обединенията могат да се състоят от физически и/или юридически лица.
  Към пълния текст
 3. Кога застрахователят има право да откаже да заплати застрахователно обезщетение
  С договора за застраховка застрахователят се задължава да поеме определен риск срещу плащане на премия и при настъпване на застрахователно събитие да заплати на застрахования или на трето ползващо се лице застрахователно обезщетение или парична сума. В практиката се срещат случаи, при които
  Към пълния текст
 4. Регистрация на марка в България
  Съгласно Закона за марките и географските означения марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Правото върху национална марка се придобива чрез регистрация в Патентно ведомство и същото възниква от датата
  Към пълния текст
 5. ООД може да сключи валидно сделка на разпореждане с недвижим имот и без решение на общото събрание на съдружниците
  С постановяването на Тълкувателно решение № 3/2013 от 15.11.2013 г. по тълкувателно дело № 3/2013 г. ВКС реши съществен спорен въпрос по приложението на чл. 137, ал. 1, т. 7 от Търговския закон. Разпоредбата предвижда, че общото събрание на съдружниците в ООД взема решение дружеството да сключи
  Към пълния текст

Контакт с нас