Ilieva Law firm - Attorneys and Counsellors at law

Blog

Патент или полезен модел - какво да избера и заявя?

Въпреки че патентът и полезният модел си приличат в много отношения, съществуват съществени различия в режима на двата обекта на индустриална собственост.

 

За разлика от процедурата по издаване на патент за изобретение, която е изключително сложна и продължителна, регистрацията на полезните модели е сравнително опростена, бърза и евтина процедура. На практика, регистрацията на полезен модел може да бъде извършена в рамките на около 6 месеца ако заявката няма недостатъци.

 

Режимът на полезните модели е регистрационен - регистрацията се извършва на риск на заявителя. Полезните модели не се подлагат на експертиза за наличие на новост и изобретателска стъпка, а само се преценява дали няма явно противоречие с изискването за промишлена приложимост. Преценката дали полезният модел отговаря на трите изисквания за патентоспособност, а именно новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост, не се извършва в процедурата за регистрация, а в отдел „Спорове“ на Патентно ведомство при подадено искане за заличаване на регистрацията на полезния модел. Заличаването на регистрацията на полезния модел може да бъде инициирано от всяко лице.

 

Критериите за патентоспособност са едни и същи както при изобретенията, така и при полезните модели – и двата обекта следва да бъдат нови, промишлено приложими и да имат изобретателска стъпка. Критериите за новост и изобретателска стъпка обаче са чувствително занижени при полезния модел. Така, докато при изобретението има изискване за т.нар. „световна новост“, тоест да не е било разгласено по какъвто и да е било начин, включително чрез използване, където и да е по света преди датата на подаване на заявката за патент, при полезния модел меродавно е използване, направено само в Република България. Наред с това, изискването за изобретателската стъпка при полезния модел е по-ниско от това за патента. Докато при патента преценката дали изобретението има изобретателска стъпка, тоест дали произтича по очевиден начин от състоянието на техниката, се извършва от специалист в областта, полезният модел има изобретателска стъпка, ако лице с обичайни знания и умения в областта не може лесно да го осъществи въз основана на състоянието на техниката.

 

Важна особеност е, че като полезни модели не могат да бъдат регистрирани биотехнологични изобретения, методи, химични съединения или тяхното използване. За тях може да бъде издаден само патент.

 

Разлика има в документите, необходими за установяване на дата на подаване на двата обекта, от която дата започва да тече срокът на тяхното действие. За да получи заявката за регистрация на полезен модел дата на подаване, заявителят следва да представи заявление за регистрация, описание на полезния модел, чертежи, когато са необходими и една или повече претенции. Заявката за патент има установена дата на подаване ако в Патентно ведомство бъдат представени заявление за патент и описание на изобретението, разкриващо най-малко неговата същност.

 

Докато срокът на действие на патента е 20 години от датата на подаване на заявката,  срокът на действие на регистрацията на полезния модел е 4 години от датата на подаване на заявката. Този срок може да бъде продължен за два последователни периода от по 3 години. Така общият срок на закрила на полезния модел не може да надхвърля 10 години от датата на подаване на заявката.

 

Таксите, както за регистрация, така и за продължаване срокът на регистрация на полезните модели са значително по-ниски от тези на патентите.

 

За поддържане действието на патента се заплащат годишни такси, като при подадена декларация за лицензионна готовност годишните такси се заплащат наполовина. При полезните модели се дължат такси за продължаване на срока за регистрация от 5та до 7мата година, и от 8мата до 10тата година. Няма възможност за подаване на декларация за лицензионна готовност при полезните модели.

 

Законът за патентите и регистрацията на полезни модели предвижда възможност за подаване на паралелна заявка за полезен модел срещу заплащане на определена такса - за същото изобретение, за което е подадена заявка за патент, заявителят може в определен срок да подаде и заявка за регистрация на полезен модел като се позове на датата на подаване и на претендирания приоритет на заявката за патент.

 

Заявката за патент може също така да бъде трансформиране в заявка за регистрация на полезен модел. В този случай, трансформираната заявка запазва датата на подаване и датата на приоритета на първоначално подадената заявка за патент, която се счита за оттеглена.

 

Защитният документ, който издава Патентно ведомство в процедурата на регистрация на полезния модел се нарича свидетелство за регистрация, което удостоверява изключителното право на притежателя върху полезния модел. Краткият срок, в който Патентно ведомство издава защитен документ при полезните модели и ниските такси за регистрация и продължаване срока на действие кара българските фирми доста често да се възползват от процедурата за регистрация на полезни модели при кандидатстване по различни европейски програми за финансиране на малки и средни предприятия.

 

22.10.2018 г., адв. Ангелина Илиева