Ilieva Law firm - Attorneys and Counsellors at law

Blog

Патент или полезен модел - какво да избера и заявя?

Въпреки че патентът и полезният модел си приличат в много отношения, съществуват съществени различия в режима на двата обекта на индустриална собственост.

 

За разлика от процедурата по издаване на патент за изобретение, която е изключително сложна и продължителна, регистрацията на полезните модели е сравнително опростена, бърза и евтина процедура. На практика, регистрацията на полезен модел може да бъде извършена в рамките на около 6 месеца ако заявката няма недостатъци.

 

Режимът на полезните модели е регистрационен - регистрацията се извършва на риск на заявителя. Полезните модели не се подлагат на експертиза за наличие на новост и изобретателска стъпка, а само се преценява дали няма явно противоречие с изискването за промишлена приложимост. Преценката дали полезният модел отговаря на трите изисквания за патентоспособност, а именно новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост, не се извършва в процедурата за регистрация, а в отдел „Спорове“ на Патентно ведомство при подадено искане за заличаване на регистрацията на полезния модел. Заличаването на регистрацията на полезния модел може да бъде инициирано от всяко лице.

 

Критериите за патентоспособност са едни и същи както при изобретенията, така и при полезните модели – и двата обекта следва да бъдат нови, промишлено приложими и да имат изобретателска стъпка. Критериите за новост и изобретателска стъпка обаче са чувствително занижени при полезния модел. Така, докато при изобретението има изискване за т.нар. „световна новост“, тоест да не е било разгласено по какъвто и да е било начин, включително чрез използване, където и да е по света преди датата на подаване на заявката за патент, при полезния модел меродавно е използване, направено само в Република България. Наред с това, изискването за изобретателската стъпка при полезния модел е по-ниско от това за патента. Докато при патента преценката дали изобретението има изобретателска стъпка, тоест дали произтича по очевиден начин от състоянието на техниката, се извършва от специалист в областта, полезният модел има изобретателска стъпка, ако лице с обичайни знания и умения в областта не може лесно да го осъществи въз основана на състоянието на техниката.

 

Важна особеност е, че като полезни модели не могат да бъдат регистрирани биотехнологични изобретения, методи, химични съединения или тяхното използване. За тях може да бъде издаден само патент.

 

Разлика има в документите, необходими за установяване на дата на подаване на двата обекта, от която дата започва да тече срокът на тяхното действие. За да получи заявката за регистрация на полезен модел дата на подаване, заявителят следва да представи заявление за регистрация, описание на полезния модел, чертежи, когато са необходими и една или повече претенции. Заявката за патент има установена дата на подаване ако в Патентно ведомство бъдат представени заявление за патент и описание на изобретението, разкриващо най-малко неговата същност.

 

Докато срокът на действие на патента е 20 години от датата на подаване на заявката,  срокът на действие на регистрацията на полезния модел е 4 години от датата на подаване на заявката. Този срок може да бъде продължен за два последователни периода от по 3 години. Така общият срок на закрила на полезния модел не може да надхвърля 10 години от датата на подаване на заявката.

 

Таксите, както за регистрация, така и за продължаване срокът на регистрация на полезните модели са значително по-ниски от тези на патентите.

 

За поддържане действието на патента се заплащат годишни такси, като при подадена декларация за лицензионна готовност годишните такси се заплащат наполовина. При полезните модели се дължат такси за продължаване на срока за регистрация от 5та до 7мата година, и от 8мата до 10тата година. Няма възможност за подаване на декларация за лицензионна готовност при полезните модели.

 

Законът за патентите и регистрацията на полезни модели предвижда възможност за подаване на паралелна заявка за полезен модел срещу заплащане на определена такса - за същото изобретение, за което е подадена заявка за патент, заявителят може в определен срок да подаде и заявка за регистрация на полезен модел като се позове на датата на подаване и на претендирания приоритет на заявката за патент.

 

Заявката за патент може също така да бъде трансформиране в заявка за регистрация на полезен модел. В този случай, трансформираната заявка запазва датата на подаване и датата на приоритета на първоначално подадената заявка за патент, която се счита за оттеглена.

 

Защитният документ, който издава Патентно ведомство в процедурата на регистрация на полезния модел се нарича свидетелство за регистрация, което удостоверява изключителното право на притежателя върху полезния модел. Краткият срок, в който Патентно ведомство издава защитен документ при полезните модели и ниските такси за регистрация и продължаване срока на действие кара българските фирми доста често да се възползват от процедурата за регистрация на полезни модели при кандидатстване по различни европейски програми за финансиране на малки и средни предприятия.

 

22.10.2018 г., адв. Ангелина Илиева

Как да регистрирам дизайн на Общността?

Ако извършвате бизнес в повече от една държава-членка на ЕС и искате да получите закрила на дизайна си във всяка една от тези държави, бихте могли да подадете заявка за регистрация на дизайн на Общността в Службата на ЕС за интелектуална собственост, чрез което ще получите изключително право върху дизайна си, действащо на територията на целия Европейски съюз.

Регистрираният дизайн на Общността (РДО) има първоначален срок на регистрация 5 години от датата на подаване на заявката и може да бъде подновяван за допълнителни периоди от по пет години в продължение на максимум от общо 25 години.

Проверката на заявката от страна на Службата е с минимален обхват и е насочена главно към проверка дали заявеният дизайн отговаря на формалните изисквания, а именно дали предметът на заявката отговаря на определението за дизайн (съгласно чл. 3, буква (а) от Регламента за дизайна на Общността дизайн е „видимият външен вид на продукт или на част от него, определен, по-специално, от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му“) и дали дизайнът противоречи на обществения ред и общоприетите принципи на морала. Службата не проверя дали дизайнът отговаря на другите изисквания за закрила, а именно дали дизайнът е нов и оригинален. В случай, че РДО е регистриран в нарушение на изискванията за закрила, същият може да бъде обявен за недействителен при подадено искане в този смисъл от заинтересувана страна.

Що се касае до времето за регистрация на дизайна, предвид, че не се извършва експертиза дали дизайнът е нов и оригинален, то срокът за регистрация е сравнително кратък – регистрацията обикновено се извършва в рамките на 10 (десет) работни дни считано от датата на подаване на заявката, като в случай, че заявката отговаря на определени изисквания, дизайнът може да бъде регистриран и само за 2 (два) работни дни.

При подаване на заявката за дизайн на Общността заявителят има право да поиска отлагане на публикуването на дизайна за период от 30 месеца от датата на подаване на заявката, а ако се претендира приоритет – от датата на приоритета. Целта на отлагането на публикуването е да се запази поверителността относно изображението на дизайна, като същевременно дизайнът се регистрира с произтичащите от това последици.

С една и съща заявка може да бъде заявен за регистрация повече от един дизайн – това е т.нар. множествена заявка. Няма ограничение относно броя на дизайните, включени в множествената заявка, като същевременно подавайки една заявка за повече от един дизайн заявителят ползва отстъпка за брой. Основното изискване, на което трябва да отговарят отделните дизайни, включени в множествената заявка, е всички продукти, за които е подадена заявката да се квалифицират към един и същ клас от класификацията от Локарно. Това изискване за единство на класа е спазено дори ако продуктите, за които е подадена множествената заявка, принадлежат към различни подкласове на един и същи клас от класификацията от Локарно. Изключение от посоченото основно изискване за принадлежност към един и същ клас са продуктите „Украса“ (клас 32-00 от класификацията от Локарно), които могат да се комбинират с продукти, попадащи в друг клас от Локарно.

По отношение на таксите за регистрация на дизайн на Общността, основното правило е, че те трябва да бъдат платени при подаване на заявката за регистрация. В случай, че това не бъде направено, от заявителят ще бъде поискано да плати допълнителни такси за забавено плащане.

Таксите, дължими към Службата на ЕС за интелектуална собственост са следните:

1. Регистрационни такси

1.1. Основна такса за регистрация на един дизайн – 230 евро

1.2. Намалена такса за регистрация за всеки дизайн от 2-ри до 10-ти в множествена заявка – 115 евро на дизайн

1.3. Намалена такса за регистрация за 11-ти и следващ дизайн в множествена заявка – 50 евро на дизайн.

2. Такси за публикация

2.1. Основна такса за публикация – 120 евро

2.2. Намалена такса за публикация за всеки дизайн от 2-ри до 10-ти в множествена заявка – 60 евро на дизайн

2.3. Намалена такса за публикация за 11-ти и следващ дизайн в множествена заявка – 30 евро на дизайн.

3. Такси за отлагане на публикацията

3.1. Основна такса за отлагане на публикацията – 40 евро

3.2. Намалена такса за всеки дизайн от 2-ри до 10-ти с отлагане на публикацията в множествена заявка – 20 евро на дизайн

3.3. Намалена такса за отлагане на публикацията за 11-ти и следващ дизайн в множествена заявка – 10 евро на дизайн.

Октомври 2018 г., адв. Ангелина Илиева

На какви изисквания трябва да отговаря Вашата марка, за да бъде успешно регистрирана

За да изпълнява изискванията за регистрация Вашата марка трябва преди всичко да не описва стоките и/или услугите, които предлагате и да има отличителен характер.

1. Описателен характер

 

Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 4 от Закона за марките и географските означения и чл. 7, параграф 1, буква в) от Регламента за марките на ЕС недопустими за регистрация са марки, които се състоят изключително от знаци или от означения, които могат да служат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или времето или метода на производство на стоките или начина на предоставяне на услугите, или други характерни особености на стоките и/или услугите.

 

Определен знак ще бъде отказан за регистрация като описателен ако същият има значение, което ясно, точно и еднозначно се възприема от потребителя като предоставящ информация относно стоките и услугите, за които знакът е заявен.

 

Такива марки не подлежат на регистрация с цел да се избегне монополизирането на думи, изрази или изображения, които просто описват стоките и/или услугите, които предлагате. Знаци, имащи описателен характер спрямо предлаганите стоки и/или услуги, не могат да бъдат обект на изключителни права и трябва да останат свободни за всички – както за вас, така и за вашите конкуренти.

 

Например, следва да бъде отказана от регистрация словна марка „Дигитална медицина“ (Digital medicine) за услугите „Медицински и фармацевтични изследователски услуги“ от клас 42 от Ницската класификация, тъй като съответните потребители биха възприели знака като предоставящ информация относно вида, естеството и същността на посочените услуги, а именно че те представляват изследователски услуги в областта на медицината и фармацевтиката, свързани с лекарства или други препарати за лечение или превенция на болести, включващи използване на компютърни технологии.

 

2. Липса на отличителност

 

Член 11, ал. 1, т. 2 от Закона за марките и географските означения и член 7, параграф 1, буква б) от Регламента за марките на ЕС предвиждат, че не подлежат на регистрация марки, които нямат отличителен характер.

 

В съответствие с действащата практика на Службата на ЕС за интелектуална собственост отличителността на марката означава, че заявената марка трябва да служи за идентифициране на стоките и/или услугите, по отношение на които се иска регистрация, като произхождащи от определено предприятие и така да ги разграничава от тези на други предприятия.

 

За да се регистрира определен знак като марка, той трябва да изпълнява основната функция на марката – да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на неговите конкуренти. Потребителите трябва да могат да разпознават Вашия бранд като указание за произход на Вашите стоки и/или услуги, тоест да свързват марката Ви именно с Вас като производител на тези стоки и/или доставчик на тези услуги.

 

Съгласно установената практика като марки, лишени от отличителен характер могат да бъдат посочени такива, които се състоят от една буква, една цифра, препинателен или математически знак, или графичен символ, навлязъл в широка употреба, като например $, € и други. Лишени от отличителен характер са също така и марки, представляващи прекалено дълги и незапомнящи се комбинации от думи или букви, марки, които представляват прости геометрични фигури, като квадрат, триъгълник и т.н., марки, указващи правно-организационната форма на дружества (например ООД, АД и т.н.), както и марки, представляващи тривиални фигуративни елементи (например изображение на грозде или лозов лист по отношение на вина), и др.

 

Лишен от отличителен характер е и знак, имащ ясно описателно значение по отношение на заявените стоки и/или услуги (например словна марка „books” за книги, или „banks” за финансови услуги) , тъй като такъв знак не е способен да изпълнява основната функция на марката, която е да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица.

 

Септември 2018 г., адвокат Ангелина Илиева