Ilieva Law firm - Attorneys and Counsellors at law

Блог

На какви изисквания трябва да отговаря Вашата марка, за да бъде успешно регистрирана

За да изпълнява изискванията за регистрация Вашата марка трябва преди всичко да не описва стоките и/или услугите, които предлагате и да има отличителен характер.

1. Описателен характер

 

Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 4 от Закона за марките и географските означения и чл. 7, параграф 1, буква в) от Регламента за марките на ЕС недопустими за регистрация са марки, които се състоят изключително от знаци или от означения, които могат да служат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или времето или метода на производство на стоките или начина на предоставяне на услугите, или други характерни особености на стоките и/или услугите.

 

Определен знак ще бъде отказан за регистрация като описателен ако същият има значение, което ясно, точно и еднозначно се възприема от потребителя като предоставящ информация относно стоките и услугите, за които знакът е заявен.

 

Такива марки не подлежат на регистрация с цел да се избегне монополизирането на думи, изрази или изображения, които просто описват стоките и/или услугите, които предлагате. Знаци, имащи описателен характер спрямо предлаганите стоки и/или услуги, не могат да бъдат обект на изключителни права и трябва да останат свободни за всички – както за вас, така и за вашите конкуренти.

 

Например, следва да бъде отказана от регистрация словна марка „Дигитална медицина“ (Digital medicine) за услугите „Медицински и фармацевтични изследователски услуги“ от клас 42 от Ницската класификация, тъй като съответните потребители биха възприели знака като предоставящ информация относно вида, естеството и същността на посочените услуги, а именно че те представляват изследователски услуги в областта на медицината и фармацевтиката, свързани с лекарства или други препарати за лечение или превенция на болести, включващи използване на компютърни технологии.

 

2. Липса на отличителност

 

Член 11, ал. 1, т. 2 от Закона за марките и географските означения и член 7, параграф 1, буква б) от Регламента за марките на ЕС предвиждат, че не подлежат на регистрация марки, които нямат отличителен характер.

 

В съответствие с действащата практика на Службата на ЕС за интелектуална собственост отличителността на марката означава, че заявената марка трябва да служи за идентифициране на стоките и/или услугите, по отношение на които се иска регистрация, като произхождащи от определено предприятие и така да ги разграничава от тези на други предприятия.

 

За да се регистрира определен знак като марка, той трябва да изпълнява основната функция на марката – да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на неговите конкуренти. Потребителите трябва да могат да разпознават Вашия бранд като указание за произход на Вашите стоки и/или услуги, тоест да свързват марката Ви именно с Вас като производител на тези стоки и/или доставчик на тези услуги.

 

Съгласно установената практика като марки, лишени от отличителен характер могат да бъдат посочени такива, които се състоят от една буква, една цифра, препинателен или математически знак, или графичен символ, навлязъл в широка употреба, като например $, € и други. Лишени от отличителен характер са също така и марки, представляващи прекалено дълги и незапомнящи се комбинации от думи или букви, марки, които представляват прости геометрични фигури, като квадрат, триъгълник и т.н., марки, указващи правно-организационната форма на дружества (например ООД, АД и т.н.), както и марки, представляващи тривиални фигуративни елементи (например изображение на грозде или лозов лист по отношение на вина), и др.

 

Лишен от отличителен характер е и знак, имащ ясно описателно значение по отношение на заявените стоки и/или услуги (например словна марка „books” за книги, или „banks” за финансови услуги) , тъй като такъв знак не е способен да изпълнява основната функция на марката, която е да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица.

 

Септември 2018 г., адвокат Ангелина Илиева