Ilieva Law firm - Attorneys and Counsellors at law

Марки и патенти

Марки

Регистрирайте уникален бранд, който ще Ви отличава от конкуренцията!

Притежаването на силен и отличителен бранд е сериозен актив в днешния конкурентен пазар. Успехът на Вашия продукт или услуга на пазара до голяма степен зависи от марката, под която продуктът или услугата се рекламират. Добрата марка може да превърне Вашия бизнес и предлаганите от Вас стоки или услуги уникални по своя род и ясно да Ви разграничи от конкурентите.  

Така че ако имате име, лого или друг идентификатор за стоките и/или услугите, които предлагате или възнамерявате да пуснете на пазара, за да придобиете изключително право върху този знак и да можете да забраните на трети лица да използват Вашата марка по отношение на Вашите стоки и/или услуги в релевантните за Вас територии (държави), е необходимо да регистрирате този знак чрез подаване на заявка за регистрация на марка. Само регистрираната марка е закриляна от закона и дава легални възможности на нейния притежател да се предпази от евентуални недобросъвестни действия на своите конкуренти, както и да разграничи своите оригинални стоки от имитациите. 

Нашият екип предоставя пълната гама услуги във връзка с търговските марки – предварителни проучвания, подаване на заявки, представителство в процедури по опозиции, заличаване и отменяне на регистрацията, нарушения на правото на марка и т.н. – както пред националното Патентно ведомство, така и пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост. 

Какво предлагаме:

В областта на марките ние съдействаме на нашите клиенти със следните услуги:

 • анализ дали Вашата марка отговоря на законовите изисквания, за да бъде успешно регистрирана;
 • предварителни проучвания за наличие на по-ранни марки  и анализиране на резултатите от проучванията с оглед оценка на шансовете за успешна регистрация на Вашата марка;
 • предоставяне на съвети и консултации във връзка с процеса по регистрация на марки пред Патентно ведомство на Република България, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост;
 • регистрация на марки в Патентно ведомство на Република България;
 • регистрация на марки на ЕС в Службата на Европейски съюз за интелектуална собственост;
 • изготвяне на необходимите документи за промени в правния статус на марките - промяна на собствеността, подновяване на регистрация и др;
 • консултации и представителство пред Патентно ведомство и компетентните съдилища във връзка с процедури по отмяна, заличаване и опозиции;
 • консултации и процесуално представителство пред компетентните съдилища в случаите на нарушени права върху марки;
 • процесуално представителство пред компетентните съдилища при обжалване на решения на Патентно ведомство;
 • консултации, водене на преговори и изготвяне на договори за разпореждане с марки, лицензионни договори и други.

Разходи:

Предлагаме Ви регистрация на марки на атрактивни фиксирани цени, например:

Национална марка:

 

Регистрация на българска марка

Държавна такса (лева)

Хонорар (лева)

Подаване на заявка (до 3 класа от Международната класификация)

570

500

Всеки допълнителен клас

30

50

Претендиране на приоритет

20

-

Подаване на опозиция

350

по договаряне

Подаване на жалба срещу решение за прекратяване на производството

100

по договаряне

Подаване на жалба срещу решение за отказ на регистрацията

160

по договаряне

Подаване на жалба срещу решение на отдела по опозиции

160

по договаряне

Подаване на искане за заличаване на регистрацията

380

по договаряне

Подаване на искане за отмяна на регистрацията

330

по договаряне

 

Марка на Европейския съюз:

Регистрация на марка на ЕС

Официална такса (евро)

Хонорар за регистрация (евро)

Подаване на заявка (до 1 клас от Международната класификация)

850

400

Втори клас стоки и/или услуги

50

-

Всеки следващ клас от третия нататък

150

по договаряне

Подаване на опозиция

320

по договаряне

Подаване на искане за отмяна или заличаване

630

по договаряне

Обжалване на решения

720

по договарянеДизайни

Ако искате да придобиете монополни права върху външния вид на Вашия продукт и да забраните на трети лица да копират или да  предлагат на пазара идентични или сходни продукти подайте заявка за регистрация на дизайн възможно най-скоро!

Успехът на даден продукт често зависи не само от неговия бранд, но също така от неговия дизайн. Дизайнът като видимия външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание, строежа и/или материалите на самия продукт, е важно търговско преимущество в днешната конкурентна среда.

Широк набор от промишлени и занаятчийски продукти могат да бъдат регистрирани като дизайни, като например опаковки на продукти, интериорни оформления, уеб дизайн, компютърни икони, печатни шрифтове, и т.н.

Имайте предвид, че Вашият дизайн не трябва да е станал общодостъпен чрез публикация, използване или разгласяване по друг начин в 12-месечен срок преди датата на подаване на заявката за дизайн. В противен случай, дизайнът Ви няма да отговаря на едно от основните изисквания за регистрация, а именно новост на дизайна, и може да бъде атакуван от Вашите конкуренти. Затова препоръчваме подаването на заявка за дизайн да бъде извършено възможно най-скоро и преди всичко преди разгласяването на дизайна чрез публикация. 

За разлика от марките, които могат да бъдат подновявани за неограничени периоди от по 10 години от датата на подаване на заявката, дизайните са права на индустриална собственост, които имат ограничен по време характер. Срокът на действие на регистрацията на български промишлен дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката, като регистрацията може да бъде подновявана за три последователни периода от по 5 години. Що се касае до регистрирания дизайн на Общността, неговият първоначален срок на закрила е 5 години от датата на подаване на заявката, който срок може да бъде подновяван за още четири последователни периода от по 5 години, до достигане на максималния срок на действие на регистрацията от общо 25 години от датата на подаване на заявката. 

Какво предлагаме:

Нашият екип предоставя пълния набор от услуги, свързани с дизайни, както пред Българско патентно ведомство, така и пред Службата на Европейски съюз за интелектуална собственост и Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост. По-конкретно, услугите, които предлагаме на нашите клиенти в областта на дизайните са:

 • оценка дали Вашия дизайн отговоря на законовите изисквания, за да получи закрила с оглед представените изображения;
 • предварителни проучвания за наличие на по-ранни регистрирани дизайни и анализ на резултатите от проучванията с оглед оценка на шансовете за успешна регистрация;
 • предоставяне на съвети и консултации във връзка с процеса по регистрация на дизайни пред Патентно ведомство на Република България, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост;
 • регистрация на промишлени дизайни в Патентно ведомство на Република България;
 • регистрация на дизайни на Общността в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост;
 • изготвяне на необходимите документи за промени в правния статус на дизайните - промяна на собствеността, подновяване на регистрацията и др;
 • консултации и представителство пред Патентно ведомство и компетентните съдилища във връзка с процедури по заличаване;
 • консултации и процесуално представителство пред компетентните съдилища в случаите на нарушени права върху дизайн;
 • процесуално представителство пред компетентните съдилища при обжалване на решения на Патентно ведомство;
 • консултации, водене на преговори и изготвяне на договори за разпореждане с дизайни, лицензионни договори и други.

Разходи:

Предлагаме Ви регистрация на дизайни на атрактивни фиксирани цени, например:

Български промишлен дизайн

Регистрация на български промишлен дизайн

Държавна такса (лева)

Хонорар за регистрация

(лева)

Подаване на заявка (за един дизайн)

370

500

За всеки следващ дизайн

35

-

За комплект или композиция

105

-

Претендиране на приоритет

20

-

Отложена публикация (за един дизайн)

50

-

Отложена публикация (за всеки следващ дизайн)

25

-

Отложена публикация за комплект или композиция 

90

-

Първо подновяване на регистрацията

        270

по договаряне

Второ подновяване на регистрацията

360

по договаряне

Трето подновяване

500

по договаряне

Подаване на жалби срещу решения за прекратяване на производството 

90

по договаряне

Подаване на жалби срещу решения за отказ на регистрация (за един дизайн)

180

по договаряне

Подаване на жалби срещу решения за отказ на регистрация (за всеки следващ дизайн)

70

по договаряне

Подаване на жалби срещу решения за отказ на регистрация (за комплект или композиция)

230

по договаряне

Подаване на искане за заличаване на регистрацията (за един дизайн)

360

по договаряне

Подаване на искане за заличаване на регистрацията (за всеки следващ дизайн)

90

по договаряне

Подаване на искане за заличаване на регистрацията (за комплект или композиция)

450

по договаряне

 

Регистриран дизайн на Общността:

Регистрация на дизайн на Общността

Официална такса (евро)

Хонорар за регистрация

(евро)

Основна такса за регистрация на един дизайн

230

400

Намалена такса за регистрация за всеки дизайн от 2-ри до 10-ти в множествена заявка

115

по договаряне

Намалена такса за регистрация за 11-ти и следващ дизайн в множествена заявка 

50

по договаряне 

Основна такса за публикация 

120

-

Намалена такса за публикация за всеки дизайн от 2-ри до 10-ти в множествена заявка (за един дизайн)

60

-

Намалена такса за публикация за 11-ти и всеки следващ дизайн в множествена заявка (за един дизайн)

30

-

Основна такса за отлагане на публикация (за един дизайн)

40

-

Намалена такса за всеки дизайн от 2-ри до 10-ти с отлагане на публикацията в множествена заявка (за един дизайн)

20

-

Намалена такса за отлагане на публикацията за 11-ти и следващ дизайн в множествена заявка

10

-

Първо подновяване на регистрацията

        90

по договаряне

Второ подновяване на регистрацията

120

по договаряне

Трето подновяване на регистрацията

150

по договаряне

Четвърто подновяване на регистрацията

180

по договаряне

Подаване на искане за обявяване на недействителност

350

по договаряне

Подаване на жалби срещу решения на Службата

800

по договаряне

 

Патенти 

Притежаването на патент за изобретение е доказателство за иновативната сила, високата експертиза и технологичен капацитет на дадено предприятие. 

Монополът върху дадено изобретение е несъмнено свързан с увеличаване на позитивния имидж на дадена фирма, отреждайки й силни позиции на пазара. Наред с това, инвестицията на значителни средства и време в разработването на иновативен продукт, и последващата комерсиализация на продукта води до бърза и висока възвръщаемост на направените инвестиции. Притежанието на действащ патент също така подпомага рекламата и намирането на бизнес партньори и/или инвеститори.

Издаването на патент за изобретение предоставя на изобретателя изключително право да използва изобретението и да забрани на всяко трето лице да го използва без негово съгласие. Придобиването на такова монополно право изисква подаване на заявка за патент за изобретение, като действието му по отношение на трети лица започва от датата на публикацията за издаването му в официалния бюлетин на съответното патентно ведомство, от която дата, с обратно действие, се предоставя временна закрила на патента за периода от публикацията на заявката за патент до публикацията за издаването на самия патент. Срокът на действие на патента е 20 години от датата на подаване на заявката за патент.

За да бъде издаден патент за дадено изобретение същото трябва да отговаря на критериите за патентоспособност, а именно да бъде ново, промишлено приложимо и да има изобретателска стъпка. Меродавна при изобретението е  т.нар. „световна новост“, тоест да не е било разгласено по какъвто и да е било начин, включително чрез използване, където и да е по света преди датата на подаване на заявката за патент. Преценката дали изобретението има изобретателска стъпка, тоест дали произтича по очевиден начин от състоянието на техниката, се извършва от специалист в съответната област. Промишлено приложими са тези изобретения, чийто предмет може да бъде произвеждан или многократно използван в който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство. 

Какво предлагаме?

В областта на патентите предлагаме широк набор от услуги както във връзка с подаване на заявки и регистрация на български патенти, така и със заявки за европейски патенти по Европейската патентна конвенция, а също така и с международни  (PCT) заявки по Договора за патентно коопериране. По-конкретно, може да Ви съдействаме със следното:

 • оценка дали Вашият патент отговоря на законовите изисквания, за да получи закрила като такъв;
 • извършване на предварителни проучвания на изобретения;
 • предоставяне на съвети и консултации и представителство във връзка с процеса по регистрация на патенти пред Патентно ведомство на Република България, Европейската патентна конвенция и Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост;
 • изготвяне и подаване на заявки за патенти в Патентно ведомство на Република България;
 • консултации и изготвяне на патентни претенции, описание и реферат;
 • консултации и съдействие във връзка с валидизация на европейски патент в България;
 • съдействие във връзка с откриване на национална фаза в България по международна (PCT) заявка за патент;
 • изготвяне на необходимите документи за промени в правния статус на патентите - промяна на собствеността, подновяване на регистрация и др;
 • консултации и представителство пред Патентно ведомство и компетентните съдилища във връзка с процедури пред отдел „Спорове“ на Патентно ведомство, в това число обжалване на решения за отказ за издаване на патент, решения за прекратяване на производството по заявката за патент, а също така и консултации и представителство във връзка с искания за обявяване на недействителност на патент;
 • консултации и процесуално представителство пред компетентните административни и съдебни органи в случаите на нарушени права върху патент;
 • процесуално представителство пред компетентните съдилища при обжалване на решения на Патентно ведомство;
 • консултации, водене на преговори и изготвяне на договори за разпореждане с патенти, лицензионни договори и други.

Разходи:

Таксите, които се събират от Патентно ведомство при подаване на заявка за български патент са следните:

Такси при подаване на заявка за патент

Такси (лева)

Хонорар за регистрация

За заявяване

40

по договаряне

За патентни претенции – за всяка претенция над 10-та 

20

За претендиране на приоритет

20

За проверка на формалните изисквания

40

За предварителна експертиза и проверка за допустимост на заявката – за едно изобретение

150 

За предварителна експертиза и проверка за допустимост на заявката – за група изобретения

180

 

Таксите, дължими към Патентно ведомство при извършване на експертизата са следните:

Такси при експертиза

Такси (лева)

Хонорар за регистрация

За проучване и експертиза на едно изобретение

180

по договаряне

За проучване и експертиза за група изобретения

180

За публикация на заявката

70

За разглеждане на молба за ускорена публикация

30

За внасяне на промени в описанието, претенциите, чертежите и реферата по искане на заявителя

40 

 

Дължимите такси при издаване на защитен документ са:

Такси при издаване на защитен документ

Такси (лева)

Хонорар за регистрация

За издаване на патент

70

по договаряне

За публикация на описанието, претенциите и чертежите (до 10 страници)

80

За публикация на описанието, претенциите и чертежите (за всяка страница след 10-та)

10

За публикация на независимите претенции за издаване на патент

50

 

Годишните такси за поддържане действието на патент са следните:

Годишни такси

Такси (лева)

За първите 3 години от заявяването

50

За 4-та година

40

За 5-та година

140

За 6-та година

180

За 7-та година

220

За 8-та година

270

За 9-та година

380

За 10-та година

500

За 11-та година

600

За 12-та година

700

За 13-та година

800

За 14-та година

900

За 15-та година

1000

За 16-та година

1100

За 17-та година

1200

За 18-та година

1300

За 19-та година

1500

За 20-та година

1700

 

При подадена декларация за лицензионна готовност всички такси, дължими към Патентно ведомство се заплащат наполовина. Намаление от 50 % е предвидено и за таксите за заявяване, експертиза и обжалване на решенията на експертизния отдел ако заявителите са самите изобретатели, микро и малки предприятия, държавни и общински училища, държавни висши училища или академични научноизследователски организации на бюджетна издръжка. Полезни модели

Известни още като „малки“ изобретения, полезните модели са алтернатива на патентите, която също завършва с издаването на защитен документ и предоставя на техните притежатели изключителни права да забранят на всяко трето лице да ги използва в търговската дейност без разрешение за определен период от време.

За разлика от процедурата по издаване на патент за изобретение, която е изключително сложна, тромава и продължителна, регистрацията на полезните модели е сравнително опростена, бърза и евтина. На практика, регистрацията на полезен модел може да бъде извършена в рамките на около 6 месеца ако заявката няма недостатъци. Краткият срок, в който Патентно ведомство издава защитен документ при полезните модели и ниските такси за регистрация и продължаване срока на действие кара българските фирми доста често да се възползват от процедурата за регистрация на полезни модели при кандидатстване по различни европейски програми за финансиране на малки и средни предприятия.

Режимът на полезните модели е регистрационен - регистрацията се извършва на риск на заявителя. За разлика от патентите, полезните модели не се подлагат на експертиза за наличие на новост и изобретателска стъпка, а само се преценява дали няма явно противоречие с изискването за промишлена приложимост. Преценката дали полезният модел отговаря на трите изисквания за патентоспособност, а именно новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост, не се извършва в процедурата за регистрация, а в отдел „Спорове“ на Патентно ведомство при подадено искане за заличаване на регистрацията на полезния модел. Заличаването на регистрацията на полезния модел може да бъде инициирано от всяко лице.

Доколкото заявката за регистрация на полезен модел не подлежи на публикация в бюлетина на Патентно ведомство, полезните модели не се ползват с временната закрила срещу неразрешено използване, която заявителят на патент ползва през периода от публикацията за заявката до публикацията за издаване на патента. 

Критериите за патентоспособност са едни и същи както при изобретенията, така и при полезните модели – и двата обекта следва да бъдат нови, промишлено приложими и да имат изобретателска стъпка. Критериите за новост и изобретателска стъпка обаче са чувствително занижени при полезния модел. Така, докато при изобретението има изискване за т.нар. „световна новост“, тоест да не е било разгласено по какъвто и да е било начин, включително чрез използване, където и да е по света преди датата на подаване на заявката за патент, при полезния модел меродавно е използване, направено само в Република България. Наред с това, изискването за изобретателската стъпка при полезния модел е по-ниско от това за патента. Докато при патента преценката дали изобретението има изобретателска стъпка, тоест дали произтича по очевиден начин от състоянието на техниката, се извършва от специалист в областта, полезният модел има изобретателска стъпка, ако лице с обичайни знания и умения в областта не може лесно да го осъществи въз основана на състоянието на техниката.

Важна особеност е, че като полезни модели не могат да бъдат регистрирани биотехнологични изобретения, методи, химични съединения или тяхното използване. За тях може да бъде издаден само патент.

Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е 4 години от датата на подаване на заявката. Този срок може да бъде продължен за два последователни периода от по 3 години. Така общият срок на закрила на полезния модел не може да надхвърля 10 години от датата на подаване на заявката.

Законът за патентите и регистрацията на полезни модели предвижда възможност за подаване на паралелна заявка за полезен модел срещу заплащане на определена такса - за същото изобретение, за което е подадена заявка за патент, заявителят може в определен срок да подаде и заявка за регистрация на полезен модел като се позове на датата на подаване и на претендирания приоритет на заявката за патент.

Заявката за патент може също така да бъде трансформиране в заявка за регистрация на полезен модел. В този случай, трансформираната заявка запазва датата на подаване и датата на приоритета на първоначално подадената заявка за патент, която се счита за оттеглена.

Какво предлагаме:

В областта на полезните модели предлагаме следните услуги:

 • оценка дали Вашият полезен модел отговоря на законовите изисквания, за да получи закрила като такъв;
 • предоставяне на съвети и консултации и представителство във връзка с процеса по регистрация на полезни модели пред Патентно ведомство на Република България;
 • изготвяне и подаване на заявки за полезни модели в Патентно ведомство на Република България;
 • консултации и изготвяне на патентни претенции, описание и реферат;
 • изготвяне на необходимите документи за промени в правния статус на полезните модели - промяна на собствеността, подновяване на регистрация и др;
 • консултации и представителство пред Патентно ведомство и компетентните съдилища във връзка с процедури пред отдел „Спорове“ на Патентно ведомство, в това число обжалване на решения за отказ за регистрация на полезен модел, решения за прекратяване на производството по регистрация на полезен модел, а също така и консултации и представителство във връзка с искания за заличаване регистрацията на полезен модел;
 • консултации и процесуално представителство пред компетентните административни и съдебни органи в случаите на нарушени права върху полезен модел;
 • процесуално представителство пред компетентните съдилища при обжалване на решения на Патентно ведомство;
 • консултации, водене на преговори и изготвяне на договори за разпореждане с полезни модели, лицензионни договори и други.

Разходи:

Таксите, както за регистрация, така и за продължаване срокът на регистрация на полезните модели са значително по-ниски от тези на патентите:

Такси, дължими за регистрация на полезни модели

Такси (лева)

Хонорар за регистрация

За заявяване

40

по договаряне

За проверка

180

За претендиране на приоритет

20

За проучване на по молба на заявителя или на друго лице

180

За експертиза на полезния модел по молба на заявителя или на друго лице

180

За регистрация на полезен модел

80

За издаване на свидетелство за регистрация 

45

За публикация на описанието, чертежите, претенциите и реферата (до 10 страници)

80

За публикация на описанието, чертежите, претенциите и реферата (за всяка следваща страница след 10-та)

10

За публикация на независимите претенции 

50

 

За разлика от патентите, при полезните модели няма възможност за подаване на декларация за лицензионна готовност. Законът за патентите предвижда намаление с 50 % на таксата за подаване на заявка за полезен модел ако заявителите са самите изобретатели, микро и малки предприятия, държавни и общински училища, държавни висши училища или академични научноизследователски организации на бюджетна издръжка. 

При полезните модели се дължат такси за продължаване на срока за регистрация за 5-та до 7-та година (300 лв.), и за 8-та до 10-та година (400 лв.).