Ilieva Law firm - Attorneys and Counsellors at law

Практика

Обслужване на корпоративни клиенти и търговско право

Адвокатска кантора "Илиева и партньори" извършва цялостно обслужване на дейността на български и чуждестранни търговски дружества, еднолични търговци, търговски представителства, юридически лица с нестопанска цел, включително:

 • Изготвяне на учредителни документи и книжа;
 • Съвети и становища по уреждане на взаимоотношенията между партньорите, съдружниците и акционерите, регламентиране взаимоотношенията между търговското дружество и неговия мениджмънт;
 • Съдействие при регистърни производства пред българските публични регистри – Търговски регистър при Агенция по вписванията; регистрите на юридическите лица с нестопанска цел към окръжните съдилища, Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието, Единния регистър на стопанските субекти БУЛСТАТ и др.;
 • Съдействие при вписване на ипотеки в Имотния регистър към Агенция по вписванията;
 • Съдействие при вписване на особени залози в Централния регистър на особените залози;
 • Учредяване на друг вид обезпечения;
 • Съдействие при регистрация на търговски представителства в Единния търговски регистър на Българската търговско-промишлена палата;
 • Преобразуване и ликвидация;
 • Изготвяне на вътрешни правила, политики и всякакви вътрешнокорпоративни документи;
 • Съдействие и представителство в производства по издаването на административни разрешения, лицензии и регистрации;
 • Анализ на правното състояние на търговски дружества с оглед осъществяване на сделки с дялови участия, търговски предприятия, отделни активи на търговски дружества;
 • Предоставяне на юридически адрес на чуждестранни лица на адреса на кантората в София.

Разрешаване на спорове и процесуално представителство

 • Предоставяне на съвети и представителство на физически и юридически лица в преговори по извънсъдебно уреждане на търговски и гражданскоправни спорове;
 • Процесуално представителство и защита на физически и юридически лица в административни, съдебни и арбитражни производства, включително:

  • Искови съдебни производства, в това число съдействие и представителство по граждански, търговски, трудови и застрахователни дела;
  • Обезпечителни производства;
  • Заповедни производства;
  • Производства по издаване на изпълнителен лист;
  • Изпълнителни производства;
  • Производства по несъстоятелност;
  • Нотариални производства;
  • Производства по издаване на европейска заповед за плащане (Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година);
  • Арбитражни производства пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и други арбитражни институции;
  • Производства по оспорване на административни актове;
  • Производства по обжалване на наказателни постановления;
  • Данъчни производства;
  • Производства пред Комисията за защита на конкуренцията;
  • Производства пред Комисията за защита на потребителите;
  • Производства пред Комисията за защита от дискриминация;
  • Производства пред Патентно ведомство.

Интелектуална собственост

Адвокат Илиева е вписана в регистъра на представителите по индустриална собственост на Патентно ведомство на Република България под рег. № 365, с правоспособност относно марки, географски означения и промишлени дизайни, патенти и полезни модели. Наред с това, адв. Илиева е вписан в списъка на европейските представители по индустриална собственост в областта на марките и дизайните на Европейския съюз в Службата на ЕС за интелектуална собственост. В областта на интелектуалната собственост нашата практика включва:

 • предварително проучване за наличие на права върху обекти на индустриална собственост и анализиране на резултатите от предварителното проучване;
 • предоставяне на съвети и консултации във връзка с процеса по регистрация на обекти на индустриалната собственост (марки, промишлени дизайн, патенти и полезни модели) пред Патентно ведомство на Република България, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост;
 • регистрация на марки, дизайни, патенти и полезни модели в Патентно ведомство на Република България;
 • регистрация на марки и дизайни на ЕС в Службата на ЕС за интелектуална собственост;
 • изготвяне на необходимите документи за промени в правния статус на обекти на индустриална собственост - промяна на собствеността, подновяване на регистрация и др;
 • консултации и представителство пред Патентно ведомство и компетентните съдилища във връзка с процедури по отмяна, заличаване и опозиции;
 • консултации и представителство пред Службата на ЕС за интелектуална собственост във връзка с марки и дизайни на ЕС;
 • консултации и процесуално представителство пред компетентните съдилища в случаите на нарушени права върху обекти на интелектуална собственост;
 • процесуално представителство пред компетентните съдилища при обжалване на решения на Патентно ведомство;
 • консултации и изготвяне на договори за разпореждане с права на индустриална собственост, лицензионни договори и други.

 

Договорно право

Адвокатска кантора "Илиева и партньори" изготвя проекти за търговски и облигационни договори, предоставяне на съвети и представителство в преговорите по сключването им, включително:

 • покупко-продажба и доставка на стоки;
 • покупко-продажба на недвижим имот;
 • договор за особен залог, включително особен залог на търговско предприятие;
 • изработка, в т.ч. строителство;
 • наем;
 • заем;
 • импресарска дейност;
 • реклама;
 • мениджмънт;
 • лизинг;
 • застрахователни договори.

Трудово право

 • Консултации по конкретни трудовоправни въпроси, възникващи във връзка с ежедневната дейност на работодателя;
 • Изготвяне на проекти за индивидуални и колективни трудови договори;
 • Предоставяне на съвети и изготвяне на документи във връзка с прекратяване на трудови договори;
 • Предоставяне на съвети и представителство в преговори между работодател или работодателски организации с представители на работниците и служителите;
 • Процесуално представителство и защита на физически и юридически лица в трудови спорове;
 • Съвети и представителство в колективни трудови спорове.

Недвижими имоти

Адвокатска кантора "Илиева и партньори" предоставя съвети и съдействие при сделки с недвижими имоти и ограничени вещни права, в това число предварително проучване на имоти, проверка на документите, установяващи собственическите и други вещни права, изготвяне и съвети по предварителни договори за покупко-продажба на имоти, изготвяне на нотариални актове, участие в преговори при закупуване на имоти, изготвяне на документи и съдействие при учредяване на ипотеки, залози, особени залози, включително особен залог на търговско предприятие, изготвяне на договори за наем на недвижими имоти и други.

Несъстоятелност и права на кредиторите

Адвокатска кантора "Илиева и партньори" предоставя съвети и процесуално представителство и защита на длъжници и кредитори в дела по несъстоятелност, включително:

 • изготвяне на съдебни книжа във връзка с откриване на производство по несъстоятелност;
 • изготвяне на необходимите документи за предявяване на вземанията на кредиторите срещу длъжника;
 • осъществяване на представителство на кредитори в събрание на кредитори и комитет на кредитори;
 • консултиране на кредитори във връзка с обезпечаване на вземания и реализиране на обезпечения;
 • предоставяне на консултации във връзка с правата на работниците и служителите в производството по несъстоятелност;
 • предоставяне на съвети във връзка с оздравяване на предприятието, в това число, изготвяне на оздравителни планове

Обществени поръчки

Адвокатска кантора "Илиева и партньори" оказва съдействие при кандидатстване по обществени поръчки, сключване и изпълнение на договори за обществени поръчки, спорове във връзка с такива процедури и договори, представителство пред съответните възложители, административни органи и съдилища, включително, но не само във връзка с:

 • процедури по Закона за обществените поръчки ("ЗОП");
 • процедури по Политиките и правилата за възлагане на обществена поръчка за проекти, финансирани от Европейската банка за възстановяване и развитие ("ЕВВР");
 • процедури по Правилата за управление на средствата по Националния иновационен фонд ("ПУСНИФ").