Ilieva Law firm - Attorneys and Counsellors at law

Блог

Как да регистрирам дизайн на Общността?

Ако извършвате бизнес в повече от една държава-членка на ЕС и искате да получите закрила на дизайна си във всяка една от тези държави, бихте могли да подадете заявка за регистрация на дизайн на Общността в Службата на ЕС за интелектуална собственост, чрез което ще получите изключително право върху дизайна си, действащо на територията на целия Европейски съюз.

Регистрираният дизайн на Общността (РДО) има първоначален срок на регистрация 5 години от датата на подаване на заявката и може да бъде подновяван за допълнителни периоди от по пет години в продължение на максимум от общо 25 години.

Проверката на заявката от страна на Службата е с минимален обхват и е насочена главно към проверка дали заявеният дизайн отговаря на формалните изисквания, а именно дали предметът на заявката отговаря на определението за дизайн (съгласно чл. 3, буква (а) от Регламента за дизайна на Общността дизайн е „видимият външен вид на продукт или на част от него, определен, по-специално, от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му“) и дали дизайнът противоречи на обществения ред и общоприетите принципи на морала. Службата не проверя дали дизайнът отговаря на другите изисквания за закрила, а именно дали дизайнът е нов и оригинален. В случай, че РДО е регистриран в нарушение на изискванията за закрила, същият може да бъде обявен за недействителен при подадено искане в този смисъл от заинтересувана страна.

Що се касае до времето за регистрация на дизайна, предвид, че не се извършва експертиза дали дизайнът е нов и оригинален, то срокът за регистрация е сравнително кратък – регистрацията обикновено се извършва в рамките на 10 (десет) работни дни считано от датата на подаване на заявката, като в случай, че заявката отговаря на определени изисквания, дизайнът може да бъде регистриран и само за 2 (два) работни дни.

При подаване на заявката за дизайн на Общността заявителят има право да поиска отлагане на публикуването на дизайна за период от 30 месеца от датата на подаване на заявката, а ако се претендира приоритет – от датата на приоритета. Целта на отлагането на публикуването е да се запази поверителността относно изображението на дизайна, като същевременно дизайнът се регистрира с произтичащите от това последици.

С една и съща заявка може да бъде заявен за регистрация повече от един дизайн – това е т.нар. множествена заявка. Няма ограничение относно броя на дизайните, включени в множествената заявка, като същевременно подавайки една заявка за повече от един дизайн заявителят ползва отстъпка за брой. Основното изискване, на което трябва да отговарят отделните дизайни, включени в множествената заявка, е всички продукти, за които е подадена заявката да се квалифицират към един и същ клас от класификацията от Локарно. Това изискване за единство на класа е спазено дори ако продуктите, за които е подадена множествената заявка, принадлежат към различни подкласове на един и същи клас от класификацията от Локарно. Изключение от посоченото основно изискване за принадлежност към един и същ клас са продуктите „Украса“ (клас 32-00 от класификацията от Локарно), които могат да се комбинират с продукти, попадащи в друг клас от Локарно.

По отношение на таксите за регистрация на дизайн на Общността, основното правило е, че те трябва да бъдат платени при подаване на заявката за регистрация. В случай, че това не бъде направено, от заявителят ще бъде поискано да плати допълнителни такси за забавено плащане.

Таксите, дължими към Службата на ЕС за интелектуална собственост са следните:

1. Регистрационни такси

1.1. Основна такса за регистрация на един дизайн – 230 евро

1.2. Намалена такса за регистрация за всеки дизайн от 2-ри до 10-ти в множествена заявка – 115 евро на дизайн

1.3. Намалена такса за регистрация за 11-ти и следващ дизайн в множествена заявка – 50 евро на дизайн.

2. Такси за публикация

2.1. Основна такса за публикация – 120 евро

2.2. Намалена такса за публикация за всеки дизайн от 2-ри до 10-ти в множествена заявка – 60 евро на дизайн

2.3. Намалена такса за публикация за 11-ти и следващ дизайн в множествена заявка – 30 евро на дизайн.

3. Такси за отлагане на публикацията

3.1. Основна такса за отлагане на публикацията – 40 евро

3.2. Намалена такса за всеки дизайн от 2-ри до 10-ти с отлагане на публикацията в множествена заявка – 20 евро на дизайн

3.3. Намалена такса за отлагане на публикацията за 11-ти и следващ дизайн в множествена заявка – 10 евро на дизайн.

Октомври 2018 г., адв. Ангелина Илиева