Ilieva Law firm - Attorneys and Counsellors at law

Blog

Registration of a trade mark in Bulgaria

Pursuant to the Bulgarian Law on Marks and Geographical Indications a trade mark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one person from those of another and being represented graphically. The right to a national trade mark shall be obtained by registration in the Bulgarian Patent Office and it shall arise as of the date of filing the trade mark application. The Bulgarian trade mark shall be registered for a period of ten years from the date of filing of the application and may be renewed for further periods of ten years against payment of fees.

 

Prior to filing a national trade mark, the latter shall be examined in terms of its registrability, i.e. whether the trade mark answers the statutory registration requirements. For this purpose, the sign which you would like to register as a trade mark shall be examined from the point of the so called absolute grounds for refusal relating to examination of the elements of which the trade mark consists.

If following the absolute grounds for refusal examination it is established that the sign chosen by you conform with the requirements set the by the law, prior to filing the trade mark application in the Patent Office it is recommendable that a preliminary search of the trade mark is conducted in terms of earlier identical or similar signs, enjoying protection for identical and/or similar goods and/or services. Thus, the risk of a possible refusal for registration due to earlier identical or similar trade marks may be minimized.

The following documents and information are needed for the purposes of filing a trade mark application for registration in the Bulgarian Patent Office:


1. Date for the applicant;
2. Name and/or representation of the trade mark;
3. List of the goods and/or services for which protection is sought;
4. Priority document – provided priority is claimed;
5. Power of attorney – simple written form.

Sofia, 11 April 2014

Регистрация на марка в България

Съгласно Закона за марките и географските означения марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Правото върху национална марка се придобива чрез регистрация в Патентно ведомство и същото възниква от датата на подаване на заявката за марка. Регистрацията действа за срок от десет години, считано от датата на подаване на заявката, и може да бъде подновявана неограничено за следващи периоди от десет години срещу заплащане на такса.

Преди да бъде подадена заявката за марка, същата следва да бъде проверена дали е регистрабилна, тоест дали марката отговаря на законовите изисквания за регистрация. За целта, желаният от Вас знак трябва да бъде анализиран от гледна точка на т.нар. абсолютни основания за отказ на регистрация, отнасящи се до оценка на съдържащите се в марката елементи.

Ако след проверката на абсолютните основания за отказ установим, че избраният от Вас знак отговаря на законовите изисквания, преди да бъде подадена заявката за регистрация в Патентно ведомство, препоръчително е да бъде направено предварително проучване на марката за наличието на по-ранни идентични или сходни знаци, ползващи закрила за идентични и/или сходни стоки или услуги. По този начин, рискът от евентуален отказ на регистрацията на марката поради наличие на по-ранни сходни/идентични знаци може да бъде минимизиран.

За да бъде подадена заявка за регистрация на марка в Патентно ведомство, са необходими следните документи и информация:
1.    Данни за заявителя;
2.    Наименования и/или изображение на марката;
3.    Списък на стоките и/или услугите, за които ще бъде търсена защита;
4.    Документ за приоритет – в случай, че такъв бъде претендиран;
5.    Пълномощно  - обикновена писмена форма.София, 11.04.2014 г.

Регистрация на марка в България

Съгласно Закона за марките и географските означения марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Правото върху национална марка се придобива чрез регистрация в Патентно ведомство и същото възниква от датата на подаване на заявката за марка. Регистрацията действа за срок от десет години, считано от датата на подаване на заявката, и може да бъде подновявана неограничено за следващи периоди от десет години срещу заплащане на такса.

Преди да бъде подадена заявката за марка, същата следва да бъде проверена дали е регистрабилна, тоест дали марката отговаря на законовите изисквания за регистрация. За целта, желаният от Вас знак трябва да бъде анализиран от гледна точка на т.нар. абсолютни основания за отказ на регистрация, отнасящи се до оценка на съдържащите се в марката елементи.

Ако след проверката на абсолютните основания за отказ установим, че избраният от Вас знак отговаря на законовите изисквания, преди да бъде подадена заявката за регистрация в Патентно ведомство, препоръчително е да бъде направено предварително проучване на марката за наличието на по-ранни идентични или сходни знаци, ползващи закрила за идентични и/или сходни стоки или услуги. По този начин, рискът от евентуален отказ на регистрацията на марката поради наличие на по-ранни сходни/идентични знаци може да бъде минимизиран.

За да бъде подадена заявка за регистрация на марка в Патентно ведомство, са необходими следните документи и информация:
1.    Данни за заявителя;
2.    Наименования и/или изображение на марката;
3.    Списък на стоките и/или услугите, за които ще бъде търсена защита;
4.    Документ за приоритет – в случай, че такъв бъде претендиран;
5.    Пълномощно  - обикновена писмена форма.София, 11.04.2014 г.